Svatuška
Slávek

Hledat

Zápis do MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
1. Zápis do Mateřské školy Svatoslav na školní rok 2021/2022 proběhne bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců

od 3. května do 14. května 2021

2. Podání žádosti    
Na stránce mssvatoslav.cz si stáhnete "Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání".  Vyplněnou přihlášku spolu s ostatními požadovanými dokumenty doručíte do MŠ Svatoslav níže uvedeným způsobem.
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně  anebo v elektronické podobě.
3. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
- do datové schránky školy -  3vxvnym
- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
- poštou na adresu Mateřská škola Svatoslav, Svatoslav 113,666 01 Tišnov
- osobně, pouze však po předchozí domluvě
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
4. Doklady nutné k zápisu
 - vyplněná „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání"
-  prostá fotokopie rodného listu dítěte
- potvrzení o řádném očkování dítěte od dětského lékaře (2.strana žádosti)
- v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami kopii vyjádření školského poradenského zařízení
Každé dítě dostane přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vedeno při rozhodování o přijetí/nepřijetí. Toto číslo bude sděleno spolu s informací o přijetí Žádosti k předškolnímu vzdělávání e-mailem na uvedenou e-mailovou adresu v přihlášce.
Seznam dětí (pod registračními čísly) bude zveřejněn na webových stránkách školy www.mssvatoslav.cz nejpozději dne 14. června 2021.


Ve Svatoslavi 22. 3. 2021                        Bc. Hana Bartošová, ředitelka  

 

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy

na školní rok 2021/2022

V souladu se školskými právními předpisy stanovuji následující kritéria, podle kterých budu postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu počtu dětí pro mateřskou školu.

KRITÉRIA:

1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu ve Svatoslavi. Tzn. dítě, které dosáhne pěti let do 31. 8. 2021, až do doby zahájení povinné školní docházky. 

2. Dítě s místem trvalého pobytu ve Svatoslavi, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2021) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší. 

3. Dítě s místem trvalého pobytu ve Svatoslavi, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2021) dosáhne nejméně třetího roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší. 

4. Dítě s místem trvalého pobytu ve Svatoslavi, které dosáhne nejméně třetího roku věku do konce daného kalendářního roku (do 31. 12. 2021), podle data narození od nejstarších po nejmladší. 

5. Ostatní děti z nespádových oblastí v pořadí od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity školy.

Upozornění: Uchazeči nebudou bodově ohodnoceni, o přijetí bude rozhodovat spádovost a pořadí podle věku (viz výše,s předností staršího). V případě shodnosti kritérií rozhodne los.

Žádosti o přijetí, které nebudou předané v daném termínu (nebo po předchozí domluvě termínu náhradním), nebudou do přijímacího řízení zařazeny.

Informace k zápisu do MŠ na šk. rok 2021 / 2022 a k povinnému předškolnímu vzdělávání

Podle nového školského zákona s účinností od 1. 1. 2017 platí: " od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. V letošním roce toto platí pro děti, kterým bude 5 let před 1. 9. 2021.

1) Povinné předškolní vzdělávání v MŠ znamená:

- pravidelná denní docházka

- v pracovních dnech nepřetržitě 4 hodiny denně, v době školních prázdnin je dobrovolné

- podmínky pro omlouvání neúčasti a uvolňování dítěte stanoví Školní řád

2) Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání

- přípravná třída ZŠ, přípravný stupeň ZŠS, zahraniční škola, individuální vzdělávání

- povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2021 přijetí do jiného typu školy řediteli spádové MŠ

3) Individuální vzdělávání

- povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2021 individuální vzdělávání dítěte řediteli MŠ, kde je dítě přijato

- obsah oznámení: Jméno, RČ, místo trvalého pobytu, období, kdy bude dítě individuálně vzděláváno, důvody individuálního vzdělávání

- ředitel MŠ doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno

- povinnost zákonného zástupce dostavit se k ověření úrovně vzdělávání

- termín ověření v průběhu listopadu a prosince určí ředitel MŠ

Ve Svatoslavi dne 22.3. 2021             Bc. Hana Bartošová, ředitelka